Επιλογ萎 Σελ委δας

Ανοξε委δωτη Ταιστρα Γ维των - Ποτ委στρα 馃惐

Ανοξειδωτη ταιστρα γατων 鈥 ποτιστρα

Η ανοξειδωτη ταιστρα γατων 鈥 ποτιστρα η πιο κλασσικ萎 ταιστρα για γ维τες.
Η ανοξειδωτη ταιστρα 鈥 ποτιστρα αποτελε委 πολ蠉 σημαντικ蠈 αξεσου维ρ, πολ蠉 απαρα委τητο για κ维θε γατα.
Ανοξειδωτη ταιστρα 鈥 ποτιστρα διατ委θεται σε ποικιλ委α χρωμ维των και σχημ维των και υλικ蠋ν απ蠈 τα οπο委α ε委ναι κατασκευασμ苇να.
Εδ蠋 αν萎κουν επ委σης συσκευ苇ς, 蠈πως οι αυτ蠈ματες τα螑στρες γατας αλλ维 και τα σιντριβ维νια που τρ苇χουν σταθερ维 π蠈σιμο φρ苇σκο νερ蠈,
το οπο委ο προσελκ蠉ει ιδια委τερα τις γατες που δεν π委νουν ε蠉κολα νερ蠈.

Αν维λογα με το υλικ蠈 κατασκευ萎ς τους, υπ维ρχουν οι εξ萎ς τ蠉ποι:

  • απ蠈 κεραμικ蠈,
  • πλαστικ蠈,
  • 萎 μεταλλικ维.

Δι维φορα σουπλ维 κ维τω απ蠈 την ανοξειδωτη ταιστρα για γατες ποτιστρα προστατε蠉ουν απ蠈 βρωμι苇ς εν蠋 διατηρο蠉ν τον χ蠋ρο πιο καθαρ蠈.

Ιδια委τερα αγαπητ蠈ς τ蠉πος ταιστρας για γ维τες, οι αυτ蠈ματες τα螑στρες.
Αποτελο蠉ν την καλ蠉τερη επιλογ萎 για τους ιδιοκτ萎τες που δουλε蠉ουν πολ蠉, 
蠋στε δεν μπορο蠉ν π维ντα να τα螑ζουν τη γ维τα τους εγκα委ρως.

Οι αυτ蠈ματες τα螑στρες γατων ε委ναι προγραμματισμ苇νες 蠋στε να παρ苇χουν συγκεκριμ苇νη ποσ蠈τητα τροφ萎ς, σε προγραμματισμ苇νες 蠋ρες.
Αυτ苇ς μπορο蠉ν να λειτουργ萎σουν με τη βο萎θεια μπαταρι蠋ν καθ蠋ς και ηλεκτρικο蠉 ρε蠉ματος.

Υπ维ρχουν πι维τα & ειδικ维 σιντριβ维νια ποτιστρα γατων φρ苇σκου π蠈σιμου νερο蠉, που παρακινο蠉ν τις γ维τες να πιο蠉ν νερ蠈.
Ε委ναι φτιαγμ苇νες απ蠈 ανθεκτικ蠈 πλαστικ蠈 εν蠋 πλ苇νονται ε蠉κολα.
Κ维ποια μοντ苇λα απ蠈 αυτ蠈ματες ποτ委στρες διαθ苇τουν επ委σης αποσπ蠋μενο φ委λτρο 维νθρακα 蠋στε προσφ苇ρουν ακ蠈μα πιο καθαρ蠈 νερ蠈.

Υπ维ρχουν ειδικ维 σετ με 2 ταιστρα γατων πιατακι π维νω σε β维ση.
螆να πιατ维κι για νερ蠈 & το δε蠉τερο τροφ萎ς.
Η αγορ维 εν蠈ς τ苇τοιου σετ γατων αποτελε委 μ委α πρακτικ萎 & χρ萎σιμη επιλογ萎 συχν维, εν蠋 ε委ναι και πιο σταθερ维.
Ανοξειδωτη ταιστρα γατων πιατακι διαθ苇σιμη στο pet shop μας στην Θεσσαλον委κη, σε τιμ苇ς με 苇κπτωση.
Κ维νουμε αποστολ苇ς Πανελλαδικ维

Βλ苇πετε 1–12 απ蠈 28 αποτελ苇σματα