Επιλογ萎 Σελ委δας
-25%

Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω 馃惐 馃惗

Κωδικ蠈ς: FP73038899

 33,17 39,24

Τα ταξ委δια με το κατοικ委δι蠈 σας γ委νονται τ蠋ρα πιο 维νετα και ασφαλ萎 με το Ferplast Atlas Open κλουβ委. Επιλ苇ξτε και εσε委ς την 维νεση!


 33,17 39,24

Επιλ苇ξτε Δι维σταση
This option is required
34 x 50,7 x h 30 cm 37,4 x 57,6 x h 33 cm
Clear selection

Περιγραφ萎

Ferplast Atlas open Πλαστικ蠈 κλουβι γατων σκυλων με ανοιγμα επανω

Το Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι Σκ蠉λων Γ维των με Ανοιγμα Επανω

Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω

  • Ιδανικ蠈 στα ταξ委δια γ维τας αλλ维 και μικρου σκυλου Ferplast Atlas Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω
  • Ασφαλ萎ς εργονομικ萎 λαβ萎 Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω
  • Πλα蠆ν苇ς σχ维ρες στον καλ蠈 αερισμ蠈 Ferplast atlas open κλουβι γατων μεταφορας σκυλων με ανοιγμα επανω
  • Περιλαμβ维νεται βαμβακερ蠈 μαξιλ维ρι & τα螑στρα Ferplast Atlas Open με Ανοιγμα Επανω
  • Συναρμολ蠈γηση αλλ维 και knockdown αστραπια委α χ维ρη στα πλα蠆ν维 维γκιστρα
  • Καταλαμβ维νει πολ蠉 λ委γο χ蠋ρο 蠈ταν δεν χρησιμοποιε委ται

Μ苇γιστη χωρητικ蠈τητα Ferplast 10 Deluxe Open: 5 κιλ维
Μ苇γιστη χωρητικ蠈τητα Ferplast 20 Deluxe Open: 8 κιλ维
Atlas 10 Deluxe Καθαρ蠈 β维ρος: 1,68 Kg
Atlas 20 Deluxe καθαρ蠈 β维ρος: 2,06 Kg

σε τιμ萎 苇κπτωσης Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω

Πηγα委νετε διακοπ苇ς & πρ苇πει να αγορ维σετε 苇να πορτ-μπεμπ苇;
Το Atlas Deluxe ε委ναι ιδανικ蠈 στους μικρους σκυλους καθ蠋ς και γατες.
Ε委ναι ιδανικ蠈 στα ταξ委δια τρ苇νου, αυτοκ委νητου καθ蠋ς και αεροπλ维νου.
Κατασκευ维ζουμε τη π蠈ρτα απ蠈 ατσ维λι 苇χει πλαστικ萎 επ委στρωση και τη στερε蠋νουμε σταθερ维 στην πλαστικ萎 δομ萎 του φορ苇α.
Η οροφ萎 μπορε委 να ανο委ξει, δημιουργ蠋ντας μεγαλ蠉τερο αερισμ蠈, αλλ维 επιτρ苇ποντ维ς σας να ελ苇γξετε το κατοικ委δι蠈 σας.
Θ萎κη κατοικ委διων ζ蠋ων Atlas Deluxe Open για σκ蠉λους καθ蠋ς και γ维τες διαθ苇τει διαμορφωμ苇νη λαβ萎

苇χει σταθερ萎 λαβ萎 για ε蠉κολη μεταφορ维.
Τα σταθερ维 κλιπ στα πλα蠆ν维 παρ苇χουν 苇να γρ萎γορο 蠈σο αποτελεσματικ蠈 σ蠉στημα στερ苇ωσης,
που σημα委νει αυξημ苇νη ασφ维λεια, σε συνδυασμ蠈 με ε蠉κολη συντ萎ρηση!
Το διπλ蠈 维νοιγμα, στο μπροστιν蠈 αλλ维 και στο επ维νω μ苇ρος, παρ苇χει ε蠉κολη πρ蠈σβαση στο εσωτερικ蠈 του φορ苇α,
επιτρ苇ποντ维ς σας να παρ苇χετε τροφ萎 αλλ维 και νερ蠈 στο κατοικ委δι蠈 σας (περιλαμβ维νεται μια πλαστικ萎 ποτ委στρα και βαμβακερ蠈 μαξιλ维ρι που πλ苇νεται).
Διαθ苇τουμε τις κουβ苇ρτες Atlas Deluxe Open σε δ蠉ο μεγ苇θη: Atlas Deluxe Open 10 και Deluxe Open 20.

Διαστ维σεις Ferplast Open :  34 x 50,7 x h 30 cm  鈥  37,4 x 57,6 x h 33 cm

Αποστολ苇ς Πανελλαδικ维 Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω

Στην Ferplast ξεκιν维με μια πολιτιστικ萎 επαν维σταση που φ苇ρνει στο ν苇ο εμπορικ蠈 σ萎μα
εν蠋 αποδ委δει στη ν苇α γενι维 κατοικ委διων ζ蠋ων,
δι维δοση της ευαισθητοπο委ησης στην ειδικ萎 σχ苇ση μεταξ蠉 ανθρ蠋που & ζ蠋ου,
ε委τε πρ蠈κειται σε σκ蠉λο, γ维τα, ψ维ρι, πουλ委 萎 τρωκτικ蠈.
Η αποστολ萎 μας: φ苇ρνουμε τη ν苇α γενι维 κατοικ委διων ζ蠋ων στον κ蠈σμο,
κ维νουμε 苇ναν ολο苇να αυξαν蠈μενο αριθμ蠈 κατοικ委διων ζ蠋ων αλλ维 και τους ιδιοκτ萎τες τους
πιο ευτυχισμ苇νους & νι蠋θουμε πιο 维νετα.
Η Ferplast ε委ναι ιταλικ萎 οικογενειακ萎 επιχε委ρηση που 苇χει επιτ蠉χει στον δ蠉σκολο κ蠈σμο της παγκοσμιοπο委ησης.
Βρ萎καμε προ蠆蠈ντα υψηλ萎ς ποι蠈τητας, επομ苇νως ακολουθο蠉με κ维θε β萎μα
του κ蠉κλου παραγωγ萎ς, απ蠈 την ιδ苇α μ苇χρι την υλοπο委ησ萎 της.
Επενδ蠉ουμε στην 苇ρευνα 蠈σο την καινοτομ委α 蠋στε να προσφ苇ρουμε στους πελ维τες μας
τις πιο προηγμ苇νες λ蠉σεις για μια πλ萎ρη, ευχ维ριστη & υπε蠉θυνη σχ苇ση
μεταξ蠉 του ανθρ蠋που & του κατοικ委διου ζ蠋ου του.

Το Ferplast Atlas Open Πλαστικ蠈 Κλουβι με Ανοιγμα Επανω
ε委ναι διαθ苇σιμο κατ蠈πιν παραγγελ委ας στο pet shop στο κτηνιατρε委ο μας στην ανατολικ萎 Θεσσαλον委κη.

Επιπλ苇ον πληροφορ委ες

Β维ρος αποστολ萎ς με ογκοχρ苇ωση Μ/Δ
Διαστ维σεις

34 x 50,7 x h 30 cm, 37,4 x 57,6 x h 33 cm

Ε委δος μεταφορας

Μεταφορας Αυτοκινητου, Πλαστικα Κλουβια

Εταιρ委α

Ferplast