Επιλογ萎 Σελ委δας
-36.2%

Ferribiella Bloom Γατας Δροσερα Κρεβατια Σκυλου 馃惐 馃惗

Κωδικ蠈ς: T1143-G

Original price was: € 78,12.Current price is: € 49,86.

Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου


Original price was: € 78,12.Current price is: € 49,86.

Επιλ苇ξτε Δι维σταση
This option is required
60 x 45 x 17 cm
Clear selection

Δε委τε επ委σης…

Περιγραφ萎

Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου

Τα Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου

ferribiella προιοντα κατοικιδιων ζωων

  • Απ蠈 πολυεστ苇ρα Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου
  • Μαξιλ维ρι διπλ萎ς 蠈ψης Ferribiella Bloom γατας κρεβατια σκυλου
  • Δι维σταση Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου  60 x 45 x 17 cm 
Σε τιμη με εκπτωση Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου

Κ维θε γ维τα επιθυμε委 苇να χαλαρ蠈 μ苇ρος.
Αν δεν θ苇λετε αυτ蠈 να ε委ναι ο καναπ苇ς σας 萎 维λλο κομμ维τι των επ委πλων,
προσφ苇ρετε στη γ维τα σας το δικ蠈 της μ苇ρος για να ξαπλ蠋σει.
Υπ维ρχει κ维τι κ维θε γατας στη μεγ维λη συλλογ萎 μας απ蠈 κρεβατια,
μαξιλ维ρια καθ蠋ς και κουβ苇ρτες γατας σε δι维φορα μεγ苇θη, σχ萎ματα χρ蠋ματα και σχ苇δια.
Στο π维τωμα, συνδεδεμ苇νο με 苇να ψυγε委ο, περβ维ζια παραθ蠉ρων,
με 萎 χωρ委ς δυνατ蠈τητα ξ蠉σιμο αλλ维 και παιχν委δια
Δημιουργ萎στε το ιδανικ蠈 και αγαπημ苇νο μ苇ρος στη γ维τα σας.

Ε委τε πρ蠈κειται για 苇να σ蠉ντομο δι维λειμμα ε委τε βαθ蠉 蠉πνο,
σας προσφ苇ρουμε εσ维ς και τον σκυλο σας μια μεγ维λη ποικιλ委α
απ蠈 μαξιλ维ρια, κρεβ维τια καθ蠋ς και κουβ苇ρτες, μαζ委 με καλ维θια σκυλου
萎 μαζεμ苇νες φωλι苇ς.
螌λα σε δι维φορα σχ萎ματα, χρ蠋ματα, μεγ苇θη & σχ苇δια.
Εκε委, κ维θε σκυλος μπορε委 να βρει 苇να αγαπημ苇νο σημε委ο και να χαλαρ蠋σει και να ξεκουραστε委.
螌ταν πηγα委νετε σε ταξ委δι, 苇χουμε βολικ苇ς κουβ苇ρτες ταξιδ委ου
που μπορο蠉ν να τυλιχτο蠉ν σε μικρ蠈  μ苇γεθος και χρει维ζονται μικρ蠈 χ蠋ρο.
Μια τ苇τοια κουβ苇ρτα σημα委νει 苇να μικρ蠈 σημε委ο αποθ萎κευσης στο σπιτι η στο ταξ委δι για τους σκυλους σας.
Πολλ维 δροσερα κρεβατια αλλ维 και δροσιστικα στρωματα επισης διαθ苇σιμα

Αποστολ苇ς Πανελλαδικ维 Ferribiella Bloom δροσερα κρεβατια

H Ferribiella ε委ναι το αποτ苇λεσμα της αφοσ委ωσης καθ蠋ς και της αγ维πης προς τα ζ蠋α του Alberto & της Carmen Avonto,
οι οπο委οι 委δρυσαν το 1980 την δικ萎 τους οικογενειακ萎 ιδι蠈κτητη αποθ萎κη χονδρικ萎ς προ蠆蠈ντων σε κατοικ委δια ζ蠋α.
Αποτελε委 σ萎μερα σημε委ο αναφορ维ς στο χ蠋ρο του pet διεθν蠋ς,
ως αποτ苇λεσμα στα 30 χρ蠈νια, συνεχο蠉ς 苇ρευνας αλλ维 και σ蠉γχρονου σχεδιασμο蠉 ν苇ων προ蠆蠈ντων.
Σ萎μερα αποτελε委 μια ραγδα委α εξελισσ蠈μενη εταιρε委α του χ蠋ρου
χ维ρη στην συμβολ萎 καινοτ蠈μων ιδε蠋ν των παιδι蠋ν της οικογ苇νειας του Alexander αλλ维 και της Genny.

Η Ferribiella εξειδικε蠉εται στην παροχ萎 μιας ευρε委ας σειρ维ς προ蠆蠈ντων αλλ维 και λ蠉σεων στην ευημερ委α των κατοικ委διων ζ蠋ων σας.
Η κ蠉ρια προσπ维θεια μας ε委ναι να βοηθ萎σουμε καθ蠋ς και να φροντ委σουμε τους λ维τρεις των κατοικ委διων ζ蠋ων,
επιτυγχ维νοντας εξαιρετικ维 αποτελ苇σματα, στις αν维γκες τους
Χ维ρη στους τερ维στιους καταλ蠈γους Ferribiella, τα κατοικ委δια ζ蠋α μας βρ委σκονται π维ντα στο πλ维ι του κυρ委ου τους.
Εκατομμ蠉ρια ζ蠋α κ维θε χρ蠈νο στον κ蠈σμο επιλ苇γουν το προ蠆蠈ν μας,
βασιζ蠈μενοι σε μια σειρ维 που δεν συνδυ维ζεται με τον ανταγωνισμ蠈:
χρ蠋ματα με ποιοτικ维 υλικ维, προσοχ萎 στη λεπτομ苇ρεια με
ικανοπο委ηση των βασικ蠋ν φυσικ蠋ν και συναισθηματικ蠋ν αναγκ蠋ν.
Μ蠈νο η παρατ萎ρηση 蠈λων αυτ蠋ν των πτυχ蠋ν αλλ维 και η ιδια委τερη προσοχ萎
στην αυθ蠈ρμητη συμπεριφορ维 του ζ蠋ου σας επιτρ苇πουν να κατανο萎σετε πλ萎ρως τις πραγματικ苇ς αν维γκες.

Τα Ferribiella Bloom γατας δροσερα κρεβατια σκυλου
διαθ苇σιμα κατ蠈πιν παραγγελ委ας στο pet shop στο κτηνιατρε委ο μας στην Θεσσαλον委κη

Επιπλ苇ον πληροφορ委ες

Β维ρος αποστολ萎ς με ογκοχρ苇ωση Μ/Δ
Διαστ维σεις Μ/Δ
Διαστ维σεις

60 x 45 x 17 cm

Ειδος κρεβατιου

Κρεβ维τια Υψηλ萎ς Ποι蠈τητας

Εταιρ委α

Ferribiella