Επιλογ萎 Σελ委δας
-25%

Hunter Divo Camouflage Επιστ萎θιο 馃惗

Κωδικ蠈ς: HU68958-1

 38,25 51,30

Εκπαιδε蠉στε τον τετρ维ποδο φ委λο σας με το Hunter Divo Camouflage επιστ萎θιο σκ蠉λων.
螁νεση και στυλ σε κ维θε περιπ苇τεια!


 38,25 51,30

Επιλ苇ξτε Δι维σταση
This option is required
34 - 47 cm 45 - 56 cm 52 - 68 cm 56 - 73 cm 72 - 100 cm 79 - 107 cm
Clear selection

Περιγραφ萎

Hunter Divo Camouflage εκπαιδευτικο επιστ萎θιο σκυλων

Το Hunter Divo Camouflage εκπαιδευτικο επιστηθιο σκυλων

Το DIVO CAMOUFLAGE ε委ναι η ολ蠈πλευρη ζ蠋νη για 蠈λους 蠈σους θ苇λουν ο τετρ维ποδος φ委λος τους να ε委ναι π维ντα 维νετος,
αλλ维 και μοντ苇ρνος και περιστασιακ蠈ς, τ蠈σο στην καθημεριν萎 ζω萎 蠈σο και σε αθλητικ苇ς δραστηρι蠈τητες 萎 περιπ苇τειες.
Η εργονομικ萎 εφαρμογ萎, σε συνδυασμ蠈 με τη ρ蠉θμιση 5 κατευθ蠉νσεων, εξασφαλ委ζει τ苇λεια εφαρμογ萎 στο σ蠋μα του σκ蠉λου.
Οι καινοτ蠈μες π蠈ρπες απ蠈 αλουμ委νιο στο στ萎θος της ζ蠋νης διευκολ蠉νουν ακ蠈μη και τα ντροπαλ维 ζ蠋α να φορο蠉ν χωρ委ς 维γχος.
螁λλα χαρακτηριστικ维, 蠈πως η 维νετη και αναπνε蠉σιμη επ苇νδυση 萎 οι στρογγυλ苇ς σωλην蠋σεις
κατασκευασμ苇νες απ蠈 υψηλ萎ς ποι蠈τητας ανακλαστικ蠈 υλικ蠈 3M™ Scotchlite™, το οπο委ο παρ苇χει ασφ维λεια
ακ蠈μη και σε δ蠉σκολες συνθ萎κες φωτισμο蠉, ολοκληρ蠋νουν περαιτ苇ρω αυτ萎ν την 维νετη ζ蠋νη.
Θα πρ苇πει επ委σης να τονιστε委 ο εναλλακτικ蠈ς, δε蠉τερος δακτ蠉λιος D:
εκτ蠈ς απ蠈 την τυπικ萎 θ苇ση στην πλ维τη, μπορε委 επ委σης να δεθε委 στην περιοχ萎 του στ萎θους με αυτ萎 τη ζ蠋νη 鈥 μεμονωμ苇να 萎 ως πρ蠈σθετο,
δε蠉τερο σταθερ蠈 σημε委ο, για να ικαν蠈ς να τον ελ苇γξει με τον καλ蠉τερο δυνατ蠈 τρ蠈πο.
Με το εντυπωσιακ蠈 του μοτ委βο, το Hunter Divo Camouflage εκπαιδευτικ蠈 επιστ萎θιο δεν ε委ναι μ蠈νο 苇να απ蠈λυτο μ维τι,
αλλ维 και το τ苇λειο λουρ委 για 蠈λες τις καταστ维σεις χ维ρη στις πολλ苇ς καλ维 μελετημ苇νες λεπτομ苇ρειες του!

  • Μοντ苇ρνο μοτ委βο καμουφλ维ζ
  • Επιλογ萎 μπροστιν萎ς εισ蠈δου για ντροπαλο蠉ς σκ蠉λους
  • Ρ蠉θμιση 5 κατευθ蠉νσεων για εργονομικ萎 εφαρμογ萎 στο εκπαιδευτικ蠈 επιστ萎θιο
  • 螁νετη επ苇νδυση με μαλακ蠈 διχτυωτ蠈 υλικ蠈 που αναπν苇ει και νεοπρ苇νιο
  • Ιδια委τερα ανακλαστικ蠈 χ维ρη στο ανακλαστικ蠈 υλικ蠈 3M™ Scotchlite™ και την εκτ蠉πωση λογ蠈τυπου HUNTER
  • Με δ蠉ο δακτυλ委ους D για δ苇σιμο στην πλ维τη 萎 στην περιοχ萎 του στ萎θους
  • Ο δακτ蠉λιος D στην περιοχ萎 του στ萎θους μπορε委 να «κρυφτε委» με μια κ委νηση του καρπο蠉
Σε τιμ萎 με 苇κπτωση το Hunter Divo Camouflage εκπαιδευτικο επιστηθιο σκυλων
Υλικ蠈 Hunter Divo Camouflage

Π维νω μ苇ρος: Ν维ιλον / Πλαστικ蠈
Κ维τω απ蠈 υλικ蠈: Πολυεστ苇ρας

Hunter Divo Reflect εκπαιδευτικο επιστ萎θιο σκυλων - αντανακλαστικο,  Camouflage επιστηθιο

Size                  Adjustment possibilities (neck)     Adjustment possibilities (stomach)     Width 
XS                                  19 鈥 32cm                               34 鈥 47cm                                 1,5 cm
S                                     22 鈥 38cm                              45 鈥 56cm                                 1,5 cm
S-M                                30 鈥 42cm                               52 鈥 68cm                                 2,0 cm
M                                    34 鈥 50cm                              56 鈥 73cm                                 2,0 cm
L                                     40 鈥 59cm                            72 鈥 100cm                                 2,5 cm
L-XL                               46 鈥 67cm                             79 鈥 107cm                                 2,5 cm

螌λα τα σαμαρ维κια απ蠈 τη σειρ维 μας ε委ναι ρυθμιζ蠈μενα με τη χρ萎ση του ιμ维ντα θ蠋ρακα (π.χ. της πλεξο蠉δας RANGER PROFESSIONAL),
Η ευκολ蠈τερη μ苇θοδος μ苇τρησης της περιφ苇ρειας του θ蠋ρακα (Β 鈥 Bauch) του σκ蠉λου σας ε委ναι η χρ萎ση μιας ε蠉καμπτης ταιν委ας μ苇τρησης
τοποθετημ苇νης ακριβ蠋ς π委σω απ蠈 τα μπροστιν维 π蠈δια στο ευρ蠉τερο τμ萎μα του θ蠋ρακα.
Η ταιν委α πρ苇πει να ε委ναι αρκετ维 σφιχτ萎 χωρ委ς να το περιορ委ζει πραγματικ维.
Το σωστ蠈 μ苇γεθος ιμ维ντα καθορ委ζεται λαμβ维νοντας υπ蠈ψη τ蠈σο την περιφ苇ρεια του θ蠋ρακα αλλ维 και του λαιμο蠉 (Α Hals).

Τα Hunter Divo Camouflage εκπαιδευτικο επιστηθιο σκυλων διαθ苇σιμα στο pet shop μας στη Θεσσαλον委κη

Επιπλ苇ον πληροφορ委ες

Β维ρος αποστολ萎ς με ογκοχρ苇ωση Μ/Δ
Διαστ维σεις

34 鈥 47 cm, 45 鈥 56 cm, 52 鈥 68 cm, 56 鈥 73 cm, 72 鈥 100 cm, 79 鈥 107 cm

Ε委δος

Σαμαρ维κια Ε蠉κολης Τοποθ苇τησης, Σαμαρ维κια Μαλακ维, Σαμαρ维κια Ολ蠈σωμα, Σαμαρ维κια Υψηλ萎ς Ποι蠈τητας

Εταιρ委α

Hunter